Chefs- och organisationsstöd

Introduktion

Vi är väl utrustade inom all problematik eller önskemål om utveckling inom organisation och ledarskapsfrågor. Jörgen är Svedberg som tillhör de med mest erfarenhet på området i väst Sverige är ansvarig för området. Vår erfarenhet är att det är svårt att läsa sig till vad man behöver stöd till och vi rekommenderar därav att ni tar kontakt för en förutsättningslös dialog för att se dels om- och även på vilket sätt vi skulle ge stöd. Nedan finns några exempel på vad vi kan hjälpa till med.

Konflikthantering

Oavsett om konflikten har sitt centrum mellan två personer eller om det handlar om konflikter mellan grupperingar använder vi oss av väletablerade konfliktlösningsmetoder för att i första fasen få parterna att förstå varandras behov och förutsättningar. Ofta behöver insatsen inte vara varken lång eller omfattande förutsatt att man inte väntar för länge med att ta hjälp. 

Arbetsgrupputveckling

En sund och hållbar arbetsmiljö har nästan alltid sin utgångspunkt i hur den grupp man tillhör fungerar. Att utveckla en grupp så att den samarbets- och leveransmässigt blir effektiv är inget ”hokus pokus” men är samtidigt inget sker per automatik. Våra teamutvecklingsinsatser kan handla om allt från halvdag där vi på ett pragmatiskt hjälper gruppen att tydliggöra gruppens basverktyg till ett program med flera träffar där vi tillsammans arbetar igenom svåra frågor och utvecklar ett tydligt arbetssätt i gruppen.

Individuell coaching / chefscoaching

Oavsett om man är chef eller inte kommer man förr eller senare i situationer som är svåra att lösa tillsammans med sin chef och/eller arbetskamrater. Ett eller några enstaka coachingsamtal med en extern erfaren coach gör att många kommer till klarhet om vad man vill och vad man konkret behöver göra för att ta sig vidare. I andra fall kan det handla om mer utmanande och mer långsiktig problematik då ett coachingprogram över längre tid krävs för att chefen/medarbetaren ska fungera effektivt i sin roll.

Lednings- och organisationskartläggning

Det är inte bara företag som är i tillväxt som kan behöva se över och justera sitt sätt att leda och organisera verksamheten, idag pågår förändringar i hög takt varför även företag som inte har tillväxtambitioner behöver se över sin organisation. Vi har både metoder och väl beprövade frågeställningar som hjälper ledningen och/eller en HR funktion att utveckla och hitta ett passande sätt att styra och leda sin verksamhet.

Chefs- och ledarutveckling i grupp

Vår erfarenhet är att många företag väntar alltför länge med att tydliggöra vilket ledarskap man vill ha och utveckla sina chefer och ledare. Kombinationen av en hektisk vardag och att man tror att detta är ”bara för större företag” gör att man väntar för länge. Ledarskapet hinner då bli både spretigt och ineffektivt, ofta påverkar det arbetsmiljön mer negativt än vad man tror. Vi kan ge stöd till ledningen i syfte att reflektera över och tydliggöra vilket ledarskap som krävs för att företagsmålen ska nås över tid. Vi har också lång erfarenhet av att skräddarsy ledarutvecklingsdagar tillsammans med våra kunder, kortare insatser såväl som längre program.

Kontakta gärna Jörgen Svedberg för att veta mer

jorgen.svedberg@ugglansvc.se,
072-454 7691