Hälsoundersökningar

Introduktion

Det är viktigt för dig och dina anställda att ta vara på hälsan efter bästa förmåga. Motion och bra diet är naturligtvis hörnstenar för att förebygga ohälsa och risker fört.ex. hjärtkärlsjukdomar.

Lika viktigt är det förstås att följa hälsoparametrar för att i tid upptäcka, motverka och eventuellt behandla begynnande sjuklighet. Att det ger ökad livskvalitet för den enskilde är uppenbart, men det ger också ekonomiska vinster för företaget. Mindre sjukfrånvaro, bibehållen arbetsinsats, nöjdare anställda, gör att kompetensen stannar kvar i företaget längre

Därför erbjuder vi på Ugglans Företagshälsovård regelbundna hälsoundersökningar för våra anslutna företag. Årligen, eller vart annat år beroende på ålder. Vi skapar en hälsoprofil för den anställde genom frågor, blodprovsprovtagning och rutinundersökningar, som t.ex. blodtryck, EKG, syn-och hörseltest. Vår sköterska diskuterar delar av resultaten med den anställde under ett hälsosamtal. Här ges hjälp, uppmuntran och vägledning i främst förebyggande syfte.

Sedan summeras allt av vår läkare och den anställde får, tillsammans med resultaten skriftliga rekommendationer och förslag på eventuella ytterligare åtgärder. Vid behov kan vi ordna med läkarundersökning eller remittera för ytterligare utredningar och behandling. Vi kan också för företaget ta fram hälsotrender eller se speciella utmaningar inom hälsa och arbetsmiljön.

Kontakta gärna Stephan Andius för att veta mer

stephan.andius@ugglansvc.se

0705-400 337